ETT ENKELT SÄTT ATT INVESTERA I BITCOIN

Bitcoincertifikat återupptar handling efter att Global Advisors köper XBT Provider, läs mer.

BITCOIN TRACKER ONE

31.40 SEK

BITCOIN TRACKER EURO

32.02 EUR

BITCOIN PRICE

700.14 USD

XBT Provider emitterar Bitcoin Tracker One samt Bitcoin Tracker EUR. Certifikaten gör det möjligt att få en enkel och säker exponering mot Bitcoin XBT Provider's prospekt är godkänt av Finansinspektionen och instrumenten är listade på Nasdaq Nordic i Stockholm.

Om

XBT PROVIDER AB (PUBL)

Enkel tillgång till värdeutvecklingen i Bitcoin

Vi är stolta över att kunna tillhandahålla den första reglerade möjligheten att via din bank/mäklare kunna ta del av värdeutvecklingen i Bitcoin. Genom att investera i ”Bitcoin tracker one” kan du på ett enkelt sätt exponera dig mot Bitcoin.

Svenskt publikt aktiebolag

Emittenten, XBT Provider AB är ett publikt aktiebolag bildat i Sverige, med stadgeenligt säte i Stockholm, Sverige. Emittenten är inkorporerad under svensk rätt och registrerad hos Bolagsverket under registreringsnummer 559001-3313.

Under verksamhetsåret 2017Datum
Bokslutskommuniké 30th April 2017
Årsredovisning och revisionsberättelse 26th May 2017
Årsstämma 02nd June 2017
Delårsrapport 2017 31st of July 2017
Produkt

OM BITCOIN XBT & BITCOIN XBTE

CERTIFIKATEN

Båda produkterna är utformade för att spegla avkastningen på den underliggande tillgången, US-dollar (USD) per Bitcoin. Produkterna är börshandlade certifikat utformade för att följa utvecklingen av den underliggande tillgången efter avgifter.

Prospekt
Slutliga Villkor
Final Terms Euro

UNDERLIGGANDE TILLGÅNG

Då BTC/USD-marknaden är den mest likvida marknaden för bitcoinhandel har vi valt att använda denna som underliggande instrument i certifikatet.

REFERENSPRIS

BTC/USD handlas på ett stort antal Bitcoinbörser. Vi har valt att beräkna priset som ett genomsnitt av de tre mest likvida börserna. Vi beskriver detta mer utförligt i prospektet. Priset och hur det uträknas kan följas här på hemsidan under fliken ”prisberäkning”.

XBT Provider har ingen marknadsrisk. Bolaget äger alltid bitcoins till ett värde som exakt motsvarar värdet av emitterade Certifikat.

TEKNISK DATA

Emittent: XBT Provider AB (publ)
Underliggande tillgång: BTC/USD
Hävstång: 1:1
Förfallodatum: Certifikat utan slutdag
Market maker: Mangold Fondkommission AB
Börs: Nasdaq (Stockholm)
Prospektet godkänt av: Finansinspektionen
Årlig avgift: 2.5%
Clearing: Euroclear Sweden AB
Produkttyp: Certifikat
Bloomberg: COINXBT SS EQUITY
NASDAQ: BITCOIN XBT
Yahoo finance: BITCOIN-XBT.ST

SEK

Instrumentets valuta: SEK (Svenska kronor)
ISIN kod: SE0007126024
Multiplikator: 0.005

EUR

Instrumentets valuta: EUR (Euro)
ISIN kod: SE0007525332
Multiplikator: 0.05

VÄRDEBERÄKNING FÖR INTRUMENTEN
ITBIT
702.27USD
+
BITSTAMP
698.98USD
+
COINBASE Exchange
699.45USD
/ 3 =
GENOMSNITTSPRIS

700.14 USD

GENOMSNITTSPRIS
700.14 USD
X
1 USD I SEK

0.9326SEK

=
1 USD I SEK

652.9506SEK

1 BTC I SEK
652.9506SEK
-
AVGIFT*

12.14SEK

=
1 BTC I SEK - AVGIFT*

640.4206SEK

1 BTC I SEK - AVGIFT*
640.4206SEK
X
KONSTANT (divisor)

0.05

=
BT** VÄRDE

32.02SEK

 

VÄRDEBERÄKNING

32.02SEK
*Aggregerad avgift i produkten sedan start
**Värdeberäkning
HUR HANDLAR JAG

HUR INVESTERAR JAG I BITCOIN TRACKER ONE?

HANDLA SOM EN VANLIG AKTIE

"Bitcoin XBT" och "Bitcoin XBTE" handlas på samma sätt som alla noterade instrument på Nasdaq-börsen i Stockholm. För att handla, behöver du ett konto, som erhålls via din bank, rådgivare eller nätmäklare. Certifikatet är noterat på Nasdaq i Stockholm och handlas under normala öppettider: Måndag till fredag från 9:00 till 17:25 (CET). Om du har fler frågor, vänligen kontakta din rådgivare, mäklare eller bank.

OM DIN MÄKLARE INTE ÄR BÖRSMEDLEM

Om din nuvarande rådgivare, mäklare eller bank inte skulle vara medlem av Nasdaq i Stockholm kommer de troligen att kunna handla genom en av sina motparter. Nasdaq Nordic medlemmar.

NOTERAT PÅ NASDAQ I STOCKHOLM

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) är en ledande leverantör av handel, clearing, börsteknologi, notering, information och tjänster på över sex kontinenter. Som skapare av världens första elektroniska börs, finns deras teknologi på mer än 70 marknadsplatser i 50 länder och bakom var tionde värdepapperstransaktion i världen. Nasdaq är hem för mer än 3500 noterade bolag med ett börsvärde på över $ 9100 miljarder och har fler än 10 000 företagskunder. Om du vill veta mer, vänligen besök http://nasdaq.com/ambition eller http://www.nasdaqomxnordic.com/.

MANGOLD FONDKOMMISSION

Om din nuvarande rådgivare, mäklare eller bank inte kan hjälpa dig, är du välkommen att kontakta Mangold Fondkommission. Mangold Fondkommission är börsmedlem och bistår XBT Provider med clearingtjänster och fungerar som en likviditetsgarant för våra produkter. För att öppna ett konto eller för allmänna förfrågningar vänligen ring +46 8 50301550 eller besök http://www.mangold.se/

Kontakt

FRÅGOR ANGÅENDE PRODUKTER ELLER AFFÄRSMÖJLIGHETER

XBT Provider AB (publ) är emittent av produkterna. Dessvärre kan vi inte erbjuda någon form av finansiell rådgivning. Vi accepterar inte heller några klientmedel. För eventuella handelsrelaterade frågor eller frågor kring att investera, vänligen kontakta din bank/mäklare. Om du har frågor av teknisk karaktär som din bank/mäklare inte kan svara på är du välkommen att kontakta oss.

KONTAKTINFORMATION

Adress
XBT Provider AB
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm,
Sweden

Org. number
559001-3313

Kontakta oss

Länkar
Risker

RISKERNA MED ATT INVESTERA

OM RISKER

Finansiella placeringar är förenade med risker. Innan du bestämmer dig för att investera i Bitcoin tracker one, bör du lära dig om instrumentet och den underliggande tillgången. Förutom den information som finns på denna webbplats bör du läsa prospektet i sin helhet samt de slutliga villkoren.

KREDITRISK

Produkterna emitteras av XBT Provider AB (publ). XBT Provider AB (publ) är investerarens motpart för instrumenten, vilket innebär att XBT Provider AB är skyldig att betala det slutliga avräkningsbeloppet i enlighet med villkoren i prospektet. XBT Provider AB (publ) är alltid fullt hedgade mot marknadsrisk, detta betyder att bolaget alltid äger bitcoins till ett värde som motsvarar det fulla värdet på våra åtaganden mot Certifikatinnehavarna.

 

LIKVIDITETSRISK

Certifikaten är noterade på Nasdaq i Stockholm, där XBT Provider AB löpande kommer att emittera instrumenten. XBT Provider AB har utsett Mangold Fondkommission AB som market maker, vilket innebär att de kommer att upprätthålla en köp- och säljkurs i orderböckerna för att underlätta handeln. XBT Provider har som mål att attrahera ytterligare likviditetsleverantörer till orderböckerna framöver för att komplettera det naturliga flödet av ordrar med målet att erbjuda en likvid marknad med en liten spread mellan köp- och säljpris.

MARKNADSRISK

Avkastningen på den underliggande tillgången, bitcoin, är avgörande för resultatet av investeringen. Hur bitcoin priset i dollar kommer att utvecklas beror på ett stort antal faktorer, inklusive i vilken grad och med vilken hastighet bitcoin kommer att vinna acceptans globalt i den ”vanliga” ekonomin, politiska risker och framgången för konkurrerande teknik och cryptovaluta.

XBT PROVIDER AB

Artillerigatan 6
114 51 Stockholm, Sweden
Org. number: 559001-3313

DISCLAIMER

Kalkylerade värden som visas på denna site är endast avsedda som en indikation och information bör inhämtas direkt från respektive börser för att säkerställa aktuella värden.